Semisyntetický olej pro dvoudobé benzínové motory...

Použití:

Normy, specifikace:

API: TC

 

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

9,9

Viskozitní index

Bod tekutosti

°C

-30

Bod vzplanutí

°C

70

popiół siarczanowy

%

0,17

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.